โรงเรียนบ้านหานเพชร

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954397

director

นายบัญญัติ กรายแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหานเพชร

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านหานเพชร

     โรงเรียนบ้านหานเพชรตั้งอยู่บ้านหานเพชร หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มีเนืื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน มีนักเรียน 124 คน ครู 7 คน พนักงานบริการ 1 คน อาคารเรียน 2  หลัง 9 ห้องเรียน มีอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องน้ำห้องส้วม จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านหานเพชร เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558”

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
2.จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา
3.พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน
7.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก
8.พัฒนาอาคารสถานที่ี่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นประชาคมอาเซียน
9.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน
10.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์