โรงเรียนบ้านหานเพชร

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954397

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหานเพชร

b1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
b2 อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2533
b3 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
b4 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
b5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2529
b6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
b7 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
b8 หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
b9 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
b10 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
b11 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2530
b12 ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
b13 ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560