โรงเรียนบ้านหานเพชร

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954397

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1

นายบัญญัติ กรายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2

นางสุรีรัตน์ สุขอนันต์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3

นายสมชาย ยกย่อง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4

นางเพ็ญศรี ยกย่อง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t5

นางสาวณัฐวดี ปานมา
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t6

นายอภิชาติ ศรพิชัย
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t7

นายโกมล วรรณโชติ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t6

นางสาววรรณศิริ วรรณะ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์