โรงเรียนบ้านหานเพชร

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-954397

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหานเพชร

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
3
1
4
1
อนุบาล 2
3
2
5
1
อนุบาล 3
5
6
11
1
รวม อนุบาล
11
9
20
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
5
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
4
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
15
12
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
12
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
13
8
21
1
รวมประถม
62
48
110
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
57
130
9